Hỗ trợ nhà đầu tư

– Miễn thuế TNDN 2 năm đầu và giảm 50% trong 4 năm tiếp theo

– Miễn thuế hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định cho doanh nghiệp như: máy móc, thiết bị, linh kiện…